Avís legal

1. Identificació dels titulars de la pàgina web:

Indiquem a continuació les nostres dades identificatives com a titulars d’aquesta pàgina web:
Titular:  FERTILIA GESTIÓ, S.L. (en endavant Finca Santacània)
NIF: B-43963362
Adreça:  Sant Antoni, 45, CP 43870 Amposta, Tarragona
Contacte:  info@santacania.com
Telèfon: 639 767568
Dades registrals: Registre mercantil de Tarragona, tom 2.4449 de societats, foli 220, fulla nº T-39357 inscripció 1era

2. Abast de l’Avís Legal i Condicions d’ Ús:

Amb la navegació i l’ús d’aquesta web s’adquireix la condició d’usuari. Com a tal, l’usuari accepta la totalitat d’aquest Avís Legal, de la Política de Privacitat i les Condicions Generals de Venda, de forma plena i sense cap tipus de reserva.

Si us plau, com a usuari d’aquest lloc web, llegiu aquest Avís Legal en el qual establim les Condicions Generals que regulen tant l’accés, com la navegació, així com l’ús dels continguts de la pàgina web santacania.com.

Informem que, a més d’aquestes condicions generals regulades en el present Avís Legal, podrem establir condicions particulars que regulin l’ús de serveis específics oferts a través d’aquesta pàgina web. En cas de discrepància entre l’establert en aquestes condicions generals i les condicions particulars que regulin un servei concret, prevaldran (pel principi d’especialitat) les condicions particulars establertes per al servei concret. A través de la nostra web l’usuari podrà adquirir productes i serveis de Finca Santacània, hem establert a l’efecte unes Condicions Generals de Venda a disponibilitat dels usuaris aquí.

Des d’aquesta web podrà accedir a multitud de fotografies i continguts sobre la nostra finca i els productes i serveis que oferim (en endavant, “els continguts”) propietat de Finca Santacània. Com a usuari es compromet a fer un ús adequat del lloc web i dels seus continguts. Amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, es prohibeix a l’usuari en el lloc web:

  1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans.
  3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de la pàgina web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  4. Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  5. Qualsevol utilització del lloc web diferent de l’autoritzada està expressament prohibida.

Finca Santacània no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de la web, blog, xarxes socials o altres eines de participació que puguin crear-se a futur.

 

3. Propietat Intel·lectual i propietat industrial:

Tots els drets sobre els continguts d’aquesta web pertanyen a la Finca Santacània, excepte aquells que pertanyin als col·laboradors i/o proveïdors de continguts, productes i/o serveis.

L’accés a la pàgina web no li confereix com a usuari cap dret sobre el contingut d’aquesta pàgina web.

A títol enunciatiu i no exhaustiu, el disseny, imatges, mapes, gràfics, marcs ( “frames”), banners, el programari i els diferents codis, font i objecte, i altres elements integradors de la pàgina web, són titularitat de la Finca Santacània, que posseeixen legítimament els drets d’explotació sobre els mateixos.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tecnològics o tècnics, pels quals un tercer o l’usuari puguin beneficiar-se amb o sense lucre dels continguts, formes, índexs, i altres expressions formals que formin part de la pàgina web. En particular, queda prohibida qualsevol reproducció del web en altres webs o directoris que pugui afectar el seu contingut actual, com ara emmarcat (“framing”), o similars.

Qualsevol ús indegut dels continguts del web per persones diferents del seus legítims titulars i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquests, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

 

4. Política de Links:

Els links són enllaços d’hipertext que vinculen a una altra web o recurs.

Enllaços de Santacania.com a pàgines web de tercers:

En aquest web podreu trobar enllaços a altres pàgines web gestionades per tercers. Finca Santacània no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats en altres llocs web. No ens fem responsables del contingut o altres aspectes de pàgines web alienes. Us recomanem que quan accediu a altres pàgines web llegiu amb atenció la seva Política de Privacitat i els seus Termes i Condicions d’Ús.

 

Enllaços externs amb destinació a Santacania.com:  

Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat, desitgés establir un link o hiperenllaç amb destinació a Santacania.com, aquest enllaç s’haurà de sotmetre a les condicions que a continuació es detallen:

  1. El link anirà dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. El link, en qualsevol cas, ha de ser absolut i complet, portant a l’usuari amb un sol clic a l’URL de la home page o a la URL de qualsevol de les seccions dels web. El link ha d’incloure tota l’extensió de pantalla de la pàgina web.
  2. En cap cas, excepte expressa autorització per escrit per part de la Finca Santacània, el lloc web que estableix l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera la pàgina web Santacania.com, incloent-ho com a part integrant del seu  web, utilitzant marcs (“framing”)  o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l’origen de la informació.
  3. No s’autoritzen l’establiment de links a Santacania.com, des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, contravenint la Llei o l’ordre públic.

5.  Exoneració de Responsabilitat:

Finca Santacània no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions de qualsevol naturalesa. Els continguts del web poden tenir incorreccions o errades. Finca Santacània no és responsable, ni podrà responsabilitzar-se, de qualsevol mitjà o manera, per les incorreccions o errors, danys causats o resultants de la utilització d’informació derivada de la pàgina web, o mitjançant la pàgina web, per part dels usuaris.

L’usuari és l’únic i exclusiu responsable de l’avaluació de la informació i els continguts obtinguts mitjançant la pàgina web.
En particular, Finca Santacània no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts i la  informació directament originada i aportada pels seus usuaris i/o col·laboradors.

En cap cas la Finca Santacània serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si escau, directament o indirectament, de l’ús i / o difusió de la pàgina web o de la informació, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

Finca Santacània es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la pàgina web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís i sense que es generi cap tipus d’indemnització de cap tipus.

Finca Santacània, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari.

6. Política de Privacitat

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), defineix les dades personals com:

Tota informació relacionada amb una persona física identificada o identificable.
Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.
Estem profundament compromesos amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garantim el compliment íntegre de les obligacions, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el RGPD i la normativa espanyola de protecció de dades.

Per a més informació, podeu visitar la nostra Política de Privacitat

 

7. Analítica Web i ús de “Cookies”

Quan s’accedeix a la pàgina web, es generen de forma automàtica i imperceptible arxius de text a l’equip de l’usuari denominats “Cookies”. En aquests arxius s’emmagatzemen un mínim d’informació que permet reconèixer a l’usuari com a visitant previ i eventualment adaptar la configuració i contingut a les seves preferències a l’accedir al web.

Pot rebutjar l’ús de Cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada en el seu navegador i mitjançant el centre de preferències de Cookies habilitat. Complint així les directrius de l’AEPD plasmades en la Guia sobre l’ús de Cookies.

Per a més informació pot accedir a la nostra Política de Cookies.  

8. Generalitats:

Perseguirem l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la web, exercint totes les accions civils i penals disponibles en l’ordenament jurídic espanyol i/o Comunitari.

9. Modificació de les presents condicions i duració:

Podrem modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades sense cap obligació de preavís als usuaris. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

10. Legislació aplicable i fur jurisdiccional competent

Aquest Avís Legal i les condicions generals que en ell es determinen, es regiran per la legislació espanyola.

Finca Santacània i l’usuari, renuncien de manera expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. Sotmetent-se a la Jurisdicció dels Jutjats de la ciutat d’Amposta, per a totes aquelles qüestions o accions que poguessin exercitar-se derivades d’aquesta pàgina web i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que estableix el present Avís Legal, Política de Privacitat i altres condicions particulars de cada servei.

Versió: 02-12-2021